Vid föreningens årsmöte 2009 bifölls en motion om att ge styrelsen i uppdrag att analysera konsekvenserna för folkbiblioteken av att införa Dewey och därvid också anlägga ett barnbiblioteksperspektiv. Styrelsen lät genomföra en utredning kring vad en svensk övergång till Dewey innebär för folk- och skolbiblioteken.