IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0–18 år är tänkta som ett stöd för barnbiblioteksutveckling i alla IFLA:s medlemsländer. Svensk biblioteksförening hoppas att riktlinjerna ska vara ett stöd i det nödvändiga stärkandet av Sveriges folkbiblioteks arbete för den prioriterade målgruppen barn och unga. Föreningen har därför låtit översätta riktlinjerna.

Genomgående används begreppet barnbibliotekarie och då avses bibliotekarier som arbetar med hela målgruppen 0-18 år. Detta anknyter till åldersgränsen i FN:s konvention om barnets rättigheter, som här förkortas till Barnkonventionen.

I riktlinjerna länkas till de engelskspråkiga manifest och riktlinjer som IFLA har. Om man vill läsa dem i svensk översättning finns de i rapporten Bibliotekens internationella manifest och riktlinjerna om skolbibliotek och kompetensutveckling finns även de på svenska.

I Sverige är i vissa fall bibliotekslagen ännu tydligare med krav på särskilda insatser för barn och unga. Läs gärna mer om detta i föreningens rapport För det demokratiska samhällets utveckling.

Barnkonventionen är planerad att bli del av svensk lag under 2020. Föreningens förhoppning är att riktlinjerna ska ge en utgångspunkt för diskussion om hur folkbiblioteken kan utveckla sitt arbete med och för barn och unga 0-18 år.