Digitalt kulturarv skapar värde för många. Det är inte bara viktigt ur bevarandesynpunkt utan stimulerar ny forskning, innovation och en ökad kunskap om vår gemen- samma historia. Ett digitalt och tillgängligt kulturarv skulle också vara betydligt mer åtkomligt för en bred allmänhet. Alla inblandade aktörer har varit överens om detta under lång tid.

Vi vill med denna rapport bidra till ökad kunskap, bredare diskussion och i förlängningen tydligare politisk handling på detta område. Strategier och mål måste följas av tydliga uppdrag, gemensamma prioriteringar och en rimlig finansiering för att kunna förverkligas.