Rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet.

Deklarationen om barnets rättigheter antogs av FN 20 november1989. Sverige anslöt sig till den 1990. Många kommuner har sedan dess fattat beslut som innebär att nämnder och förvaltningar på olika sätt ska arbeta i enlighet med barnkonventionen.

Rekommendationerna för folkbibliotekens barn och ungdomsverksamhet bygger på tillämpbara artiklar i konventionstexten. De kan användas som en utgångspunkt för ett tydligare barnperspektiv när man formulerar mål för verksamheten och i utformningen av det dagliga arbetet på biblioteken.

Framtagen av Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för barnbiblioteksverksamhet 2003. Rekommendationerna är utarbetade av barnbibliotekskonsulenterna vid länsbiblioteken i Gävleborgs, Stockholms, Sörmlands,Uppsala, Västmanlands och Örebro län.