Rapporten Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor har tagits fram av Helena Francke på uppdrag av Svensk biblioteksförening. Rapporten belyser bakgrunden till de insatser forskningsbiblioteken gör rörande open acces-publicering, bibliometri och utvärdering samt digitalisering och beskriver vilka uttryck det tar sig i det dagliga arbetet.

Fokus för rapporten är svenska forskningsbiblioteks arbete med att tillgängliggöra och synliggöra sådant som producerats vid det egna lärosätet eller material från samlingarna som biblioteken har digitaliserat. Huvuddelen av rapporten ägnas åt att visa på metoder för arbetet och att återge erfarenheter från och exempel på publiceringsarbetet. Rapporten pekar också på vad som driver utvecklingen framåt, vilka utmaningar det innebär för biblioteken och hur bibliotekens och bibliotekariernas roll kan påverkas.