Dessa riktlinjer är tänkta som ett verktyg för planering, genomförande och utvärdering av biblioteksservice för fångar. Dokumentet är avsett att tjäna som modell för framtagning av nationella riktlinjer för fängelsebibliotek. Det kan lätt anpassas efter lokala omständigheter. Samtidigt utgör dessa internationella riktlinjer en acceptabel nivå för biblioteksverksamheten, som kan uppnås i de flesta länder där nationella och lokala lagar och beslut stödjer existensen av fängelsebibliotek. Riktlinjerna är ett verktyg för planering av nya bibliotek och för utvärdering av redan existerande verksamhet. Om inga lokala riktlinjer finns kan dessa internationella användas.