Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. Rapporten Bibliotekens internationella manifest (2014) presenterades på konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest som hölls 19 mars i Stockholm. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Syftet med skriften är att stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det demokratiska samhällets framväxt. Att läsa manifesten parallellt med den nya bibliotekslagen är ett värdefullt sätt att fördjupa förståelsen av dem och ett bra sätt att bidra till tolkningen av bibliotekslagen. I synnerhet Folkbiblioteksmanifestet kommer till uttryck i lagens ändamålsparagaraf och de prioriterade grupperna i 4-5 §§ lyfts fram i IFLA:s manifest om bibliotekstjänster till för personer med läsnedsättning och IFLA:s Unescos manifest om mångkulturella bibliotek. Ofta ställs också bibliotekspersonalen inför dilemman kopplade till informationsfrihet och integritet. Där bidrar IFLA:s/Unescos internetmanifest och de etiska reglerna med bra underlag och stöd för egna ställningstaganden.