Lyssna

Internationellt

Svensk biblioteksförening verkar i flera internationella organ och samarbeten.

EBLIDA

EBLIDA – European Bureau of Library, Information and Documentation – är en oberoende paraplyorganisation för biblioteks- och informationsområdet och fokuserar på europeiska frågor inom informationssamhället. EBLIDA verkar för fri tillgång till information och för bibliotekens och arkivens roll för att uppnå detta. Svensk biblioteksförening anser att det är mycket viktigt att det finns en organisation som bevakar biblioteksfrågorna på europeisk nivå.

För närvarande representeras Svensk biblioteksförening i EBLIDA:s styrelse av Anders Söderbäck, som valdes in 2018. Anders Söderbäck satt i Svensk biblioteksförenings styrelse 2012–2018. Karin Grönvall, nuvarande ledamot i Svensk biblioteksförenings styrelse, sitter med i EBLIDA:s grupp Expert Group on Information Law (EGIL).

Mer information på EBLIDA:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Biblioteksdagarna 2014

Biblioteksdagarna 2014

LIBER

Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, en europeisk samarbetsorganisation för forskningsbibliotek och relaterade institutioner. Genom engagemanget i LIBER bidrar föreningen till att påverka EU-institutionerna och den europeiska rättsutvecklingen, i synnerhet på upphovsrättsområdet.

LIBER har de senaste åren prioriterat frågor som en generell upphovsrättsreform, bättre villkor för text- och datautvinning och öppen tillgång till offentligt finansierad forskning (Open Access).

Mer information på LIBER:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

IFLA

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions – är en oberoende, internationell icke-statlig och icke vinstdrivande organisation som samlar informationsspecialister, bibliotek och deras användare i hela världen. Att vara biblioteks- och informationsprofessionens globala röst är det uttalade huvudsyftet.

IFLA har som mål:

  • Att verka för och stödja tillgången till biblioteks- och informationstjänster av hög klass och standard
  • Att uppmuntra och verka för en utbredd förståelse för värdet av kvalitativa biblioteks- och informationstjänster
  • Att representera organisationens medlemmar

Läs mer

Biblioteksdagarna 2016

Biblioteksdagarna 2016

Nordiskt samarbete

Svensk biblioteksförening samarbetar med systerföreningarna i övriga nordiska länder. Representanter för föreningarna träffas någon gång per år och tar då upp gemensamma frågor. De nordiska föreningarna organiserar inte alltid samma kategorier av bibliotek som Svensk biblioteksförening, i en del länder finns olika föreningar för olika typer av bibliotek.

Biblioteksorganisationer i Norden

Danmark
Danmarks biblioteksforening
Danmarks forskningsbiblioteksforening

Finland
Finlands svenska biblioteksförening
Suomen kirjastoseura/Finlands biblioteksförening

Island
Upplýsing

Norge
Norsk bibliotekforening

Samarbete med Kenyas biblioteksförening

Svensk biblioteksförening har sedan 2013 ett samarbetsavtal med Kenya Library Association (KLA). Samarbetets grund är utbyte av erfarenheter och kunskap om bibliotekets roll i samhället, arbetet med att bygga en stark organisation och att bedriva politiskt påverkansarbete. Med utgångspunkt i IFLAs program ”Building Strong Library Associations” arbetar vi för att skapa en långsiktigt stabil och hållbar biblioteksförening i Kenya.

Samarbetet innebär även ekonomiskt stöd från Svensk biblioteksförening. Vi finansierar KLAs kansli i Nairobi, betalar deras medlemsavgift till IFLA samt ordförandes deltagande i IFLA WLIC. Vi bjuder också in representanter för KLA till vår konferens Biblioteksdagarna. Den svenska projektgruppen reser i sin tur till Kenya för att delta i KLAs årsmöten.

2013–2017 – Stronger together

Initiativet till samarbetet togs under den internationella konferensen IFLA WLIC i Göteborg 2010, och vi undertecknade vårt första samarbetsavtal ”Stronger together” år 2012. Arbetet resulterade bland annat i att KLA etablerade ett bemannat kansli i Nairobi, ökade antal medlemsaktiviteter och stärkte sitt regionala arbete i hela landet.

2017–2020 – The next frontier

Hösten 2017 skrev vi ett nytt avtal som sträcker sig till utgången av år 2020; ”The next frontier”. Under denna tid ska Kenya Library Association bland annat ta fram en plan för medlemsrekrytering, och en strategi för sin fortsatta verksamhet.

Projektledare från Svensk biblioteksförening är 2017–2020 våra medlemmar Leif Mårtensson, Umeå kommun, och Annsofie Olsson, Malmö universitetsbibliotek.

Läs mer om Kenya-samarbetet:

Föreningen till Kenya för förnyat samarbetsavtal – Intervju med Annsofie Olsson, november 2017

Building Stronger Library Associations – rapport 2014 (pdf, eng)

Stronger together – final report 2017 (pdf, eng)

The next frontier 2018–2020 – avtal 2017 (pdf, eng)

Gruppbild från Kenya 2017