Internationellt

Svensk biblioteksförening har alltid haft en stark internationell inriktning. I stadgarna står det att föreningen ska ”stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks- och informationsområdet”. På den här sidan kan du läsa om några av de internationella organisationer där vårt engagemang är som störst.

Vill du veta mer om någon del i vårt internationella engagemang? Kontaktuppgifter till ansvarig på kansliet finner du på vår kontaktsida, länk öppnas i ny flik.

Bild på jordglob.

EBLIDA – bibliotekens röst i Europa

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

Svensk biblioteksförening är medlem i EBLIDA, en europeisk organisation som samlar föreningar och institutioner inom biblioteks- och informationssektorn. EBLIDA arbetar för bibliotek och biblioteksfrågor på europeisk och EU-nivå, bland annat med fokus på upphovsrätt och licensiering. Detta arbete sker ofta i samarbete med organisationerna LIBER och IFLA.

EBLIDA är till stor del en lobbyorganisation, som bevakar biblioteksfrågor och agerar som alla bibliotekstypers röst i Bryssel. Genom vårt medlemskap stöttar vi detta arbete.

Vårt engagemang i EBLIDA

EBLIDA stöttar sina medlemmar bland annat genom att ta fram underlag för nationellt påverkansarbete i olika frågor. Vi använder oss av detta framförallt i vårt opinionsbildande arbete kring upphovsrätt.

Svensk biblioteksförening representeras i EBLIDA:s styrelse av Ulrika Domellöf Mattson, som tidigare även suttit i föreningens styrelse.

Vill du veta mer om EBLIDA?
Läs mer på EBLIDA:s webbplats, länk öppnas i nytt fönster.

Biblioteksdagarna 2014

LIBER – en kraft för Europas forskningsbibliotek

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries

Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, en europeisk samarbetsorganisation för forskningsbibliotek och relaterade institutioner. Organisationen har över 400 bibliotek och andra institutioner som medlemmar, och har som uppdrag att möjliggöra forskning i världsklass.

LIBER arbetar aktivt med påverkansarbete inom EU, framförallt i frågor som rör Open Access, öppna forskningsdata och upphovsrätt. Genom vårt medlemskap bidrar vi till att påverka EU-institutionerna och den europeiska rättsutvecklingen i dessa frågor.

Läs mer på LIBER:s webbplats, länk öppnas i nytt fönster.

Strategisk inriktning 2018–2022

I sin strategi för åren 2018–2022 presenterar LIBER sin vision för framtidens forskningslandskap och hur de ska arbeta för att nå dit. Bland annat vill LIBER se Open Access som den dominerande publiceringsformen, och att forskningsdata ska följa FAIR-principerna – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Läs hela LIBER:s strategi:
Läs LIBER:s strategi 2018–2022: Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age (pdf), länk öppnas i nytt fönster.

Så kan du engagera dig i LIBER

Om du är anställd vid ett bibliotek med eget LIBER-medlemskap kan du anmäla intresse till någon av LIBER:s arbetsgrupper.

Läs om LIBER:s arbetsgrupper:
Läs mer på hemsidan LIBER’s working group, länk öppnas i nytt fönster.

IFLA

International Federation of Library Associations and Institutions

IFLA är en global, oberoende organisation som samlar informationsspecialister, bibliotek och deras användare. Organisationen grundades 1927, med huvudsyftet att vara biblioteks- och informationsprofessionens globala röst.

Läs mer på IFLA:s webbplats, länk öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vårt arbete i IFLA

Biblioteksdagarna 2016

Biblioteksdagarna 2016

Nordiska biblioteksföreningar

Svensk biblioteksförening har ett tätt samarbete med övriga biblioteksföreningar i Norden. Samarbetet är mycket värdefullt och bidrar till en starkare nordisk röst i internationella sammanhang, och bättre förutsättningar för vår gemensamma biblioteksutveckling.

Vårt nordiska samarbete

Representanter för föreningarna träffas minst en gång per år för att utbyta idéer och erfarenheter, och vid flera tillfällen har vi gemensamt tagit ställning i angelägna frågor. 2018 anordnades den internationella bibliotekskonferensen IFLA WLIC i Malaysia – ett land vars lagstiftning uttryckligen diskriminerar HBTQ-personer. Vi skickade då ett gemensamt uttalande till IFLA:s Governing Board där vi tydligt framförde vår åsikt kring valet av arrangörsland.

Läs vårt gemensamma uttalande:
Läs de nordiska biblioteksföreningarnas uttalande kring IFLA WLIC i Malaysia 2018 (pdf), länk öppnas i nytt fönster.

Samarbete med Kenyas biblioteksförening

Svensk biblioteksförening hade under perioden 2013–2020 ett nära samarbete med Kenya Library Association (KLA). Samarbetets grund var utbyte av erfarenheter och kunskap om bibliotekets roll i samhället, arbete med att bygga en stark organisation och att bedriva politiskt påverkansarbete. Med utgångspunkt i IFLA:s program ”Building Strong Library Associations” arbetade vi för att skapa en stabil och hållbar biblioteksförening i Kenya.

Initiativet till samarbetet togs under IFLA WLIC i Göteborg 2010 och det första samarbetsavtalet, ”Stronger together”, undertecknades år 2012. Arbetet resulterade bland annat i att KLA etablerade ett bemannat kansli i Nairobi, ökade antalet medlemsaktiviteter och stärkte sitt regionala arbete.

2017 skrevs ett nytt samarbetsavtal som omfattade perioden 2018–2020. Detta avtal fokuserade på KLA:s långsiktiga arbete att bli en stark och självständig biblioteksförening. Under denna period tog KLA bland annat fram strategier för marknadsföring och medlemsrekrytering.

Vi har under perioden finansierat KLA:s kansli i Nairobi, betalat deras medlemsavgift till IFLA, samt ordförandes deltagande i IFLA WLIC. Vi har även bjudit in representanter för KLA till vår konferens Biblioteksdagarna. Den svenska projektgruppen reste i sin tur till Kenya för att delta i KLA:s årsmöten, men även för att besöka bibliotek och träffa lokala myndigheter och beslutsfattare.

Samarbetet beskrivs och sammanfattas i rapporten ”A Decade of Cooperation”.

Läs rapporten:

Läs rapporten här, länk öppnas i nytt fönster.

Gruppbild från Kenya 2017

2013–2017 – Stronger together

Initiativet till samarbetet togs under den internationella konferensen IFLA WLIC i Göteborg 2010, och vi undertecknade vårt första samarbetsavtal ”Stronger together” år 2012. Arbetet resulterade bland annat i att KLA etablerade ett bemannat kansli i Nairobi, ökade antal medlemsaktiviteter och stärkte sitt regionala arbete i hela landet.

Läs mer om ”Stronger together”:
Läs rapporten från 2014: Building Stronger Library Associations, länk öppnas i nytt fönster.

Läs rapporten från 2017: Stronger together, länk öppnas i nytt fönster.

2017–2020 – The next frontier

Hösten 2017 skrev vi ett nytt avtal som sträcker sig till utgången av år 2020; ”The next frontier”. Under denna tid ska Kenya Library Association bland annat ta fram en strategi för sin fortsatta verksamhet och en plan för medlemsrekrytering.

Projektledare från Svensk biblioteksförening är 2017–2020 våra medlemmar Leif Mårtensson, Umeå kommun, och Annsofie Olsson, Malmö universitetsbibliotek.

Läs mer om ”The next frontier”:
Läs artiklen ”Föreningen till Kenya för förnyat samarbetsavtal – Intervju med Annsofie Olsson”, november 2017, länk öppnas i nytt fönster.

Läs avtalet 2017: The next frontier 2018–2020, länk öppnas i nytt fönster.