Internationellt

Svensk biblioteksförening har alltid haft en stark internationell inriktning. I stadgarna står det att föreningen ska ”stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks- och informationsområdet”. På den här sidan kan du läsa om några av de internationella organisationer där vårt engagemang är som störst.

Vill du veta mer om någon del i vårt internationella engagemang? Kontaktuppgifter till ansvarig på kansliet finner du på vår kontaktsida.

Jordglob på bibliotek

EBLIDA – bibliotekens röst i Europa

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

Svensk biblioteksförening är medlem i EBLIDA, en europeisk organisation som samlar föreningar och institutioner inom biblioteks- och informationssektorn. EBLIDA arbetar för bibliotek och biblioteksfrågor på europeisk och EU-nivå, bland annat med fokus på upphovsrätt och licensiering. Detta arbete sker ofta i samarbete med organisationerna LIBER och IFLA.

EBLIDA är till stor del en lobbyorganisation, som bevakar biblioteksfrågor och agerar som alla bibliotekstypers röst i Bryssel. Genom vårt medlemskap stöttar vi detta arbete.

Vårt engagemang i EBLIDA

EBLIDA stöttar sina medlemmar bland annat genom att ta fram underlag för nationellt påverkansarbete i olika frågor. Vi använder oss av detta framförallt i vårt opinionsbildande arbete kring upphovsrätt.

Svensk biblioteksförening representeras i EBLIDAs styrelse av Ulrika Domellöf Mattson, som tidigare även suttit i föreningens styrelse.

Vill du veta mer om EBLIDA?
EBLIDAs webbplats (nytt fönster)

Biblioteksdagarna 2014

LIBER – en kraft för Europas forskningsbibliotek

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries

Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, en europeisk samarbetsorganisation för forskningsbibliotek och relaterade institutioner. Organisationen har över 400 bibliotek och andra institutioner som medlemmar, och har som uppdrag att möjliggöra forskning i världsklass.

LIBER arbetar aktivt med påverkansarbete inom EU, framförallt i frågor som rör Open Access, öppna forskningsdata och upphovsrätt. Genom vårt medlemskap bidrar vi till att påverka EU-institutionerna och den europeiska rättsutvecklingen i dessa frågor.

LIBERs webbplats (nytt fönster)

Strategisk inriktning 2018–2022

I sin strategi för åren 2018–2022 presenterar LIBER sin vision för framtidens forskningslandskap och hur de ska arbeta för att nå dit. Bland annat vill LIBER se Open Access som den dominerande publiceringsformen, och att forskningsdata ska följa FAIR-principerna – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Läs hela LIBERs strategi:
LIBERs strategi 2018–2022: Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age (pdf)

Så kan du engagera dig i LIBER

Om du är anställd vid ett bibliotek med eget LIBER-medlemskap kan du anmäla intresse till någon av LIBERs arbetsgrupper.

Läs om LIBERs arbetsgrupper:
LIBER’s working groups (nytt fönster)

IFLA

International Federation of Library Associations and Institutions

IFLA är en global, oberoende organisation som samlar informationsspecialister, bibliotek och deras användare. Organisationen grundades 1927, med huvudsyftet att vara biblioteks- och informationsprofessionens globala röst.

IFLAs webbplats (nytt fönster)

Läs mer om vårt arbete i IFLA

Biblioteksdagarna 2016

Biblioteksdagarna 2016

Nordiska biblioteksföreningar

Svensk biblioteksförening har ett tätt samarbete med övriga biblioteksföreningar i Norden. Samarbetet är mycket värdefullt och bidrar till en starkare nordisk röst i internationella sammanhang, och bättre förutsättningar för vår gemensamma biblioteksutveckling.

Vårt nordiska samarbete

Representanter för föreningarna träffas minst en gång per år för att utbyta idéer och erfarenheter, och vid flera tillfällen har vi gemensamt tagit ställning i angelägna frågor. 2018 anordnades den internationella bibliotekskonferensen IFLA WLIC i Malaysia – ett land vars lagstiftning uttryckligen diskriminerar HBTQ-personer. Vi skickade då ett gemensamt uttalande till IFLAs Governing Board där vi tydligt framförde vår åsikt kring valet av arrangörsland.

Läs vårt gemensamma uttalande:
De nordiska biblioteksföreningarnas uttalande kring IFLA WLIC i Malaysia 2018 (pdf)

Samarbete med Kenyas biblioteksförening

Svensk biblioteksförening har sedan 2013 ett samarbetsavtal med Kenya Library Association (KLA). Samarbetets grund är utbyte av erfarenheter och kunskap om bibliotekets roll i samhället, arbetet med att bygga en stark organisation och att bedriva politiskt påverkansarbete. Med utgångspunkt i IFLAs program ”Building Strong Library Associations” arbetar vi för att skapa en långsiktigt stabil och hållbar biblioteksförening i Kenya.

Samarbetet innebär även ekonomiskt stöd från Svensk biblioteksförening. Vi finansierar KLAs kansli i Nairobi, betalar deras medlemsavgift till IFLA samt ordförandes deltagande i IFLA WLIC. Vi bjuder också in representanter för KLA till vår konferens Biblioteksdagarna. Den svenska projektgruppen reser i sin tur till Kenya för att delta i KLAs årsmöten.

Gruppbild från Kenya 2017

2013–2017 – Stronger together

Initiativet till samarbetet togs under den internationella konferensen IFLA WLIC i Göteborg 2010, och vi undertecknade vårt första samarbetsavtal ”Stronger together” år 2012. Arbetet resulterade bland annat i att KLA etablerade ett bemannat kansli i Nairobi, ökade antal medlemsaktiviteter och stärkte sitt regionala arbete i hela landet.

Läs mer om ”Stronger together”:
Rapport 2014: Building Stronger Library Associations
Rapport 2017: Stronger together

2017–2020 – The next frontier

Hösten 2017 skrev vi ett nytt avtal som sträcker sig till utgången av år 2020; ”The next frontier”. Under denna tid ska Kenya Library Association bland annat ta fram en strategi för sin fortsatta verksamhet och en plan för medlemsrekrytering.

Projektledare från Svensk biblioteksförening är 2017–2020 våra medlemmar Leif Mårtensson, Umeå kommun, och Annsofie Olsson, Malmö universitetsbibliotek.

Läs mer om ”The next frontier”:
Föreningen till Kenya för förnyat samarbetsavtal – Intervju med Annsofie Olsson, november 2017
Avtal 2017: The next frontier 2018–2020