Lyssna

Internationellt

Svensk biblioteksförening verkar i flera internationella organ och samarbeten.

EBLIDA

EBLIDA, European Bureau of Library, Information and Documentation, är en oberoende paraplyorganisation för biblioteks- och informationsområdet och fokuserar på europeiska frågor inom informationssamhället. EBLIDA verkar för fri tillgång till information och för bibliotekens och arkivens roll för att uppnå detta. Svensk biblioteksförening anser att det är mycket viktigt att det finns en organisation som bevakar biblioteksfrågorna på europeisk nivå.

För närvarande representeras Svensk biblioteksförening av före detta styrelseledamot Ulrika Domellöf Mattsson som ledamot i EBLIDA:s styrelse.

Mer information på EBLIDA:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

Biblioteksdagarna 2014

Biblioteksdagarna 2014

LIBER

Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, en europeisk samarbetsorganisation för forskningsbibliotek och relaterade institutioner. Föreningen är bland annat representerad i LIBER:s styrgrupp inriktad på påverkansarbete och kommunikation och i LIBER:s arbetsgrupp för kompetens- och ledarskapsutveckling.

Genom engagemanget i LIBER bidrar föreningen till att påverka EU-institutionerna och den europeiska rättsutvecklingen, i synnerhet på upphovsrättsområdet.

För LIBER har frågor som en generell upphovsrättsreform, bättre villkor för text- och datautvinning och öppen tillgång till offentligt finansierad forskning (Open Access) varit prioriterade under senare år.

Mer information på LIBER:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

IFLA

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions – är en oberoende, internationell icke-statlig och icke vinstdrivande organisation som samlar informationsspecialister, bibliotek och deras användare i hela världen. Att vara biblioteks- och informationsprofessionens globala röst är det uttalade huvudsyftet.

IFLA har som mål:

  • Att verka för och stödja tillgången till biblioteks- och informationstjänster av hög klass och standard
  • Att uppmuntra och verka för en utbredd förståelse för värdet av kvalitativa biblioteks- och informationstjänster
  • Att representera organisationens medlemmar

Läs mer

Biblioteksdagarna 2016

Biblioteksdagarna 2016

Nordiskt samarbete

Svensk biblioteksförening samarbetar med systerföreningarna i övriga nordiska länder. Representanter för föreningarna träffas någon gång per år och tar då upp gemensamma frågor. De nordiska föreningarna organiserar inte alltid samma kategorier av bibliotek som Svensk biblioteksförening, i en del länder finns olika föreningar för olika typer av bibliotek.

Biblioteksorganisationer i Norden

Danmark
Danmarks biblioteksforening
Danmarks forskningsbiblioteksforening

Finland
Finlands svenska biblioteksförening
Suomen kirjastoseura/Finlands biblioteksförening

Island
Upplýsing

Norge
Norsk bibliotekforening

Samarbete med Kenyas biblioteksförening

Svensk biblioteksförening samarbetar sedan flera år med Kenyas biblioteksförening för att dela erfarenheter och kunskaper om bibliotekets roll i samhället, att bygga en stark organisation och att driva politiskt påverkansarbete.

Samarbetet har sitt ursprung i ett antal möten under 2009 och 2010, en förstudie på plats i Kenya maj 2011 och en workshop vid i Stockholm i mars 2012. Därefter formerades en överenskommelse i ett Letter of Intent som undertecknades i Helsingfors, 2012 i samband med IFLA. I överenskommelsen som gäller för perioden 2013 – 2017 har Svensk biblioteksförening åtagit sig att finansiera kansliet i Nairobi, betala KLAs medlemsavgift till IFLA samt en ordförandes deltagande i IFLAs årliga konferens. Vi bjuder också in KLAs ordförande tillsammans med två kollegor att besöka Biblioteksdagarna i Sverige.

En bärande punkt i överenskommelsen är att föreningarna ska arbeta med stöd av IFLAs program Building Strong Library Associations, BSLA, som syftar till att skapa en långsiktigt stabil och hållbar biblioteksförening. Projektgruppen samverkar med IFLAs team inom BSLA området.

Av BSLA programmets sju olika delar fokusera projektet på tre, Library in the Society, Library on the Agenda samt Sustaining the Library Association.

Läs mer i föreningens broschyr:
Building Stronger Library Association (pdf, öppnas i nytt fönster)

Gruppbild från Kenya 2017