Stöd och stipendier

Svensk biblioteksförening delar årligen ut ett antal stöd och stipendier för att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, och stärka våra medlemmars kompetens.

Projektmedel för medlemsaktivitet

Vill du arrangera en medlemsaktivitet i Svensk biblioteksförenings namn? Du som är medlem kan bilda en projektgrupp tillsammans med andra föreningsmedlemmar, oberoende av var ni arbetar eller bor, och söka medel från föreningen. Det spelar ingen roll om du är enskild eller institutionell medlem. Aktiviteten ska rikta sig till medlemmar i föreningen samt vara förenlig med föreningens stadgar.

Här kan du läsa mer om styrelsens beslut om projektmedel, länk öppnas i nytt fönster!

Ansökningsperiod 2023

Sista ansökningsdag 15 juni 2023

Ansökningsperioder 2024

Period 1: Sista ansökningsdag 15 mars 2024
Period 2: Sista ansökningsdag 15 oktober 2024

Har du frågor om ansökan?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Till formuläret (pdf)

Utvecklingsstöd

Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd ska användas till utvecklingsarbete vid ett bibliotek eller motsvarande institution. Stödet har delats ut årligen sedan 2010 och kan sökas av alla våra institutionella medlemmar. Särskild vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag, och förslag som syftar till ökat samarbete.

Utvecklingsstödet delas ut under hösten varje år, och beslut fattas av styrelsen.

Utvecklingsstödet år 2020–2024

Styrelsen har beslutat att under åren 2020–2024 prioritera projekt med en tydlig koppling till föreningens vision. Alla typer av bibliotek är välkomna att söka.

Läs Svensk biblioteksförenings vision, länk öppnas i nytt fönster.

 

Att ansöka om utvecklingsstöd

Ansökan ska innehålla en redogörelse för det planerade arbetet, förväntade resultat och en motivering av arbetets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige.

Föreningens styrelse vill utvärdera stödet och pausar möjligheten att ansöka under 2023.

Läs våra regler kring ansökan av utvecklingsstöd (pdf), länk öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa våra rapporter från de som beviljats utvecklingsstöd de senaste åren, länk öppnas i nytt fönster.

Har du frågor kring utvecklingsstödet?
Kontakta Jenny Nilsson, utredare:
E-post: jenny.nilsson@svbib.se
Telefon:
070-695 11 29

Resestipendier

Våra resestipendier kan sökas vid ett tillfälle per år (maj 2023), och syftet är att fördjupa medlemmarnas bibliotekskunskaper. Både enskilda och institutionella medlemmar kan söka. Stipendiet kan användas för resekostnader, boende med mera.

Stipendiet ges som en klumpsumma. Stipendiaten står själv för bokningar av resor och andra kostnader. I ansökan anger medlemmen färdsätt. Föreningen bedömer ansökan i enlighet med vår resepolicy, som du kan läsa om här, länk öppnas i nytt fönster. Föreningen förutsätter att medlemmen väljer färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan. Stöd för bedömning av bästa färdsätt finns till exempel på Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/res-mer-hallbart/ Kontrollera gärna avbeställningsskydd och reseförsäkring. Om resan inte blir av ska stipendiesumman återbetalas i sin helhet.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Här kan du läsa våra rapporter från de som beviljats resestipendium under de senaste åren, länk öppnas i nytt fönster.

Har du frågor kring resestipendiet?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Hallunda

Inför din ansökan

 • Du kan ansöka om stipendiet för upp till 100% av dina kostnader.
 • Du kan söka för både inrikes- och utrikesresor. Välj färdsätt med lägst miljöpåverkan och motivera valt färdsätt.
 • Din ansökan ska innehålla en motivering och budget för resan.
 • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats. Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas.
 • Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Efter din resa

 • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i skriven form, som en reseberättelse/artikel, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler. Skicka din text till oss senast en månad efter hemkomst.
 • Som stipendiat ska du vara beredd att berätta om resan i vidare sammanhang, muntligt och skriftligt, och det ska vara tydligt att Svensk biblioteksförening finansierat resan.

Hallunda

Konferensstipendier för studenter

Du som är studentmedlem har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser. Max fem stipendier delas ut till varje konferens.

I ansökan anger medlemmen färdsätt. Föreningen bedömer ansökan i enlighet med en resepolicy, som du kan läsa här, länk öppnas i nytt fönster. Föreningen förutsätter att medlemmen väljer färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan. Stöd för bedömning av bästa färdsätt finns till exempel på Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/res-mer-hallbart/

Inför din ansökan

 • Stipendiet ger kostnadsfritt deltagande i konferensen och ett bidrag på upp till 1 500 kronor för att täcka kostnader för resa och boende. Detta bidrag betalas ut i efterhand mot inskickade originalkvitton. Välj färdsätt med lägst miljöpåverkan.
 • Du är behörig att söka om du är inskriven vid någon av de svenska utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap.
 • Vid ansökningstillfället ska du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening.
 • Du kan skicka din ansökan så snart anmälan till den aktuella konferensen öppnat.
 • Din ansökan ska innehålla en kort motivering och information om vilken utbildning du går.
 • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats.

Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring konferensstipendierna?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

IFLA-stipendier

Som medlem i Svensk biblioteksförening kan du söka bidrag för att delta i IFLA:s årliga konferens IFLA WLIC, eller någon annan verksamhet IFLA anordnar.

Kriterierna är att du aktivt deltar i Svensk biblioteksförenings och IFLA:s arbete, och inte kan få konferenskostnaden betald på annat sätt.

För att uppmuntra nya medlemmar till engagemang i föreningen och i IFLA reserverar vi en fjärdedel av den totala stipendiesumman för dig som inte tidigare deltagit i IFLA:s konferenser, när konferensen WLIC genomförs i Europa. För utomeuropeiska konferenser gäller att endast de som har ett uppdrag under konferensen (gäller ej poster) kan komma ifråga för stipendier.

I ansökan anger medlemmen färdsätt. Föreningen bedömer ansökan i enlighet med Resepolicy och föreningen förutsätter att medlemmen väljer färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan. Stöd för bedömning av bästa färdsätt finns till exempel på Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/res-mer-hallbart/

Sök stipendium för IFLA WLIC 2023 i Rotterdam, Nederländerna, nedan. Sista ansökningsdag för stipendium från föreningen är 22 mars 2023 och du får besked senast 30 mars. Läs mer om årets ansökningsförfarande på webbplatsen.

Ansök här

Inför din ansökan

 • När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats. Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas.
 • Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.
 • Stipendiet ges som en klumpsumma.
 • Stipendiaten står själv för bokningar av resor och andra kostnader (kontrollera gärna avbeställningsskydd och reseförsäkring). Välj färdsätt med lägst miljöpåverkan

Läs listan över alla beviljade IFLA-stipendier 2022, länk öppnas i nytt fönster.

Efter resan

 • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i en reserapport, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler.
 • Skicka din text till oss senast en månad efter hemkomst.

Här kan du läsa rapporterna, länk öppnas i nytt fönster, från de som beviljats IFLA-stipendium de senaste åren.

Läs mer om vårt arbete i IFLA