Lyssna

Stöd och stipendier

Svensk biblioteksförening delar årligen ut en rad stöd och stipendier i syfte att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, möjliggöra forskning och stärka medlemmars kompetens.

Utvecklingsstöd

Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd ska användas till utvecklingsarbete vid ett bibliotek eller motsvarande institution. Stödet har delats ut årligen sedan 2010 och kan sökas av alla våra institutionella medlemmar. Särskild vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag, och förslag som syftar till ökat samarbete.

Fokus på MIK under 2018 och 2019

Under 2018 och 2019 är utvecklingsstödet särskilt inriktat på MIK-insatser på bibliotek. Detta innebär att vi i första hand prioriterar de projekt som arbetar för att öka medie- och informationskunnigheten hos bibliotekets målgrupper. Alla är dock välkomna att söka, oavsett tema på utvecklingsarbetet.

Att ansöka om utvecklingsstöd

Utvecklingsstödet delas ut under hösten varje år, och beslut fattas av styrelsen. Ansökan sker genom ett formulär som görs tillgängligt via vår webbplats när en ansökningsperiod är öppen. Ansökan ska innehålla en redogörelse för det planerade arbetet, förväntade resultat och en motivering av arbetets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige.

Regler kring ansökan av utvecklingsstöd (pdf)

Har du frågor kring utvecklingsstödet?
Kontakta Jenny Nilsson, utredare:
E-post: jenny.nilsson@svbib.se
Telefon:
070-695 11 29

Kista Bibliotek

Kista Bibliotek

Forskningsinitierande stöd

Svensk biblioteksförenings forskningsinitierande stöd började delas ut år 2010, med syftet att öka antalet forskningsansökningar med frågeställningar kring bibliotek. Stödet är utformat för att finansiera arbetet med de omfattande ansökningshandlingar som krävs hos större finansiärer, exempelvis Riksbankens Jubileumsfond eller Vetenskapsrådet.

Ny inriktning på forskningsstödet 2019

Under 2018 delade vi inte ut något forskningsinitierande stöd, då styrelsen beslöt att istället göra en tematiskt inriktad satsning på forskning under 2019. Efter årsmötet 2019 kommer styrelsen att fatta beslut om inriktning.

Resestipendier

Som medlem i Svensk biblioteksförening kan du söka våra resestipendier. Stipendiernas syfte är att fördjupa våra medlemmars bibliotekskunskaper, och kan sökas vid två tillfällen per år. Du kan söka pengar för resekostnader, boende med mera.

Vilka ansökningar som beviljas avgörs av kansliet. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Inför din ansökan

 • Både enskilda och institutionella medlemmar i Svensk biblioteksförening kan söka.
 • Stipendier delas ut vår och höst och har sista ansökningsdag 31 mars och 30 september. Beslut fattas under april respektive oktober.
 • Din ansökan ska innehålla en motivering och budget för resan.
 • Du kan ansöka om stipendium för upp till 100% av dina kostnader.
 • Du kan söka för både inrikes- och utrikesresor.

Efter din resa

 • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i skriven form, som en reseberättelse/artikel, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler. Skicka din text till oss senast en månad efter hemkomst.
 • Som stipendiat ska du vara beredd att berätta om resan i vidare sammanhang, muntligt och skriftligt, och det ska vara tydligt att Svensk biblioteksförening finansierat resan.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring resestipendiet?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Hallunda

Hallunda

Konferensstipendier för studenter

Du som är student vid någon av utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser.

Inför din ansökan

 • Du är behörig att söka om du är inskriven vid någon av de svenska utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap.
 • Vid ansökningstillfället ska du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening.
 • Stipendiet ger kostnadsfritt deltagande i konferensen och ett bidrag på upp till 1 000 kronor för att täcka kostnader för resa och boende. Detta bidrag betalas ut i efterhand mot inskickade originalkvitton.
 • Du kan skicka din ansökan så snart anmälan till den aktuella konferensen öppnat.
 • Din ansökan ska innehålla en kort motivering och information om vilken utbildning du går.

Till varje konferens delas stipendier ut till max fem studenter. Vilka ansökningar som beviljas avgörs av kansliet. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring konferensstipendierna?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

IFLA-stipendier

Som medlem i Svensk biblioteksförening kan du söka bidrag för att delta i IFLAs årliga konferens IFLA WLIC, eller någon annan verksamhet IFLA anordnar. Kriterierna är att du aktivt deltar i Svensk biblioteksförenings och IFLAs arbete, och inte kan få konferenskostnaden betald på annat sätt.

För att uppmuntra nya medlemmar till engagemang i föreningen och i IFLA reserverar vi en fjärdedel av den totala stipendiesumman för dig som inte tidigare deltagit i IFLAs konferenser.

När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats.

Lista över alla beviljade IFLA-stipendier (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om vårt arbete i IFLA