Stöd och stipendier

Svensk biblioteksförening delar årligen ut ett antal stöd och stipendier för att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, möjliggöra forskning och stärka våra medlemmars kompetens.

Utvecklingsstöd

Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd ska användas till utvecklingsarbete vid ett bibliotek eller motsvarande institution. Stödet har delats ut årligen sedan 2010 och kan sökas av alla våra institutionella medlemmar. Särskild vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag, och förslag som syftar till ökat samarbete.

Utvecklingsstödet delas ut under hösten varje år, och beslut fattas av styrelsen.

Fokus på MIK under 2018 och 2019

Under 2018 och 2019 är utvecklingsstödet särskilt inriktat på MIK-insatser på bibliotek. Detta innebär att vi i första hand prioriterar projekt inriktade på att öka medie- och informationskunnigheten hos bibliotekets målgrupper. Alla är dock välkomna att söka, oavsett tema på utvecklingsarbetet.

 

Att ansöka om utvecklingsstöd

Ansökan ska innehålla en redogörelse för det planerade arbetet, förväntade resultat och en motivering av arbetets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. Sista ansökningsdag är den 10 oktober 2019.

Ansökan sker genom ett formulär som görs tillgängligt via vår webbplats när en ansökningsperiod är öppen.

Regler kring ansökan av utvecklingsstöd (pdf)

Har du frågor kring utvecklingsstödet?
Kontakta Jenny Nilsson, utredare:
E-post: jenny.nilsson@svbib.se
Telefon:
070-695 11 29

Kista Bibliotek

Forskningsinitierande stöd

Svensk biblioteksförenings forskningsinitierande stöd började delas ut år 2010, med syftet att öka antalet forskningsansökningar med frågeställningar kring bibliotek. Stödet är utformat för att finansiera arbetet med de omfattande ansökningshandlingar som krävs hos större finansiärer, exempelvis Riksbankens Jubileumsfond eller Vetenskapsrådet.

Ny inriktning på forskningsstödet 2019

Under 2018 delade vi inte ut något forskningsinitierande stöd, då styrelsen beslöt att istället göra en tematiskt inriktad satsning på forskning under 2019. Efter årsmötet 2019 kommer styrelsen att fatta beslut om tema.

Resestipendier

Våra resestipendier kan sökas vid två tillfällen per år, och syftet är att fördjupa medlemmarnas bibliotekskunskaper. Både enskilda och institutionella medlemmar kan söka, och stipendiet kan användas för resekostnader, boende med mera.

Inför din ansökan

 • Både enskilda och institutionella medlemmar i Svensk biblioteksförening kan söka.
 • Du kan ansöka om stipendium för upp till 100% av dina kostnader.
 • Du kan söka för både inrikes- och utrikesresor.
 • Stipendier delas ut vår och höst och har sista ansökningsdag 31 mars respektive 30 september. Beslut fattas under april respektive oktober.
 • Din ansökan ska innehålla en motivering och budget för resan.

 

 

Hallunda

Efter din resa

 • Efter resan vill vi att du reflekterar kring din resa i skriven form, som en reseberättelse/artikel, som vi publicerar på vår webbplats och eventuellt också i andra kommunikationskanaler. Skicka din text till oss senast en månad efter hemkomst.
 • Som stipendiat ska du vara beredd att berätta om resan i vidare sammanhang, muntligt och skriftligt, och det ska vara tydligt att Svensk biblioteksförening finansierat resan.

Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring resestipendiet?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

Rapporter från tidigare resestipendiater

Här kan du läsa rapporter från de som beviljats resestipendium under de senaste åren. Dokumenten är i pdf-format, och öppnas i nya flikar.
Letar du efter äldre rapporter? Kontakta kansliet på info@svbib.se

 

Hallunda

Konferensstipendier för studenter

Du som är student vid någon av utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap har möjlighet att söka stipendium för att kunna delta i Svensk biblioteksförenings konferenser. Max fem stipendier delas ut till varje konferens.

Inför din ansökan

 • Stipendiet ger kostnadsfritt deltagande i konferensen och ett bidrag på upp till 1 000 kronor för att täcka kostnader för resa och boende. Detta bidrag betalas ut i efterhand mot inskickade originalkvitton.
 • Du är behörig att söka om du är inskriven vid någon av de svenska utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap.
 • Vid ansökningstillfället ska du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening.
 • Du kan skicka din ansökan så snart anmälan till den aktuella konferensen öppnat.
 • Din ansökan ska innehålla en kort motivering och information om vilken utbildning du går.

Kansliet avgör vilka ansökningar som beviljas. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli via e-post: info@svbib.se

Har du frågor kring konferensstipendierna?
Kontakta Anna Lindahl, administratör:
E-post: anna.lindahl@svbib.se

IFLA-stipendier

Som medlem i Svensk biblioteksförening kan du söka bidrag för att delta i IFLAs årliga konferens IFLA WLIC, eller någon annan verksamhet IFLA anordnar. Kriterierna är att du aktivt deltar i Svensk biblioteksförenings och IFLAs arbete, och inte kan få konferenskostnaden betald på annat sätt.

För att uppmuntra nya medlemmar till engagemang i föreningen och i IFLA reserverar vi en fjärdedel av den totala stipendiesumman för dig som inte tidigare deltagit i IFLAs konferenser.

När stipendiet är tillgängligt att söka meddelas det via vår webbplats.

Lista över alla beviljade IFLA-stipendier (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Läs mer om vårt arbete i IFLA