Lyssna

Opinion

Bibliotek ska vara en kraft för förändring, och vi driver opinion för att de ska få bästa möjliga förutsättningar att vara det. Vi ställer krav på förändrad lagstiftning och resursförstärkningar till biblioteken. Vi sprider kunskap, argumenterar och påverkar opinionsbildare och beslutsfattare för att stärka det svenska biblioteksväsendet. På den här sidan kan du läsa om vårt opinionsbildande arbete och några av våra ståndpunkter, samt läsa våra remissvar.

Söker du information om bibliotek? Besök vår sida Fakta om bibliotek
Vill du veta mer om föreningen? Besök sidan Om oss
Är du journalist? Besök vårt pressrum

 

Bibliotek – en kraft för förändring

Svensk biblioteksförening har vid sitt årsmöte 2019 fastställt en vision för det allmänna biblioteksväsendet. Under rubriken ”Bibliotek – en kraft för förändring” pekas ett antal ståndpunkter ut som kommer att vara i fokus för föreningens opinionsbildande arbete framöver.

Läs hela visionen här

Hur vi arbetar med opinionsbildning

Svensk biblioteksförening sprider kunskap om och lyfter fram biblioteken i många olika sammanhang. Vi skriver debattartiklar och tar fram rapporter och undersökningar inom olika ämnen. Vi uppvaktar och för fram vårt budskap till politiker och andra beslutsfattare, både genom egna möten och i större sammanhang som till exempel under Almedalsveckan.

Vi sprider också kunskap om bibliotek genom sociala medier, deltagande i Bokmässan och andra event under året, och genom uppmärksammandet av våra biblioteks- och litteraturpriser Sveriges biblioteks utmärkelser.

Vi är ofta remissinstans för offentliga utredningar som berör biblioteksväsendet, och deltar aktivt i internationella sammanhang. Vi har egna representanter i ledande positioner i de internationella biblioteksorganisationerna IFLA och EBLIDA, och är aktiva medlemmar i flera andra sammanslutningar.

Besök oss på Facebook, Instagram och Twitter

Viktiga ståndpunkter och förslag

Några av de frågor vi arbetat intensivt med de senaste åren: 

Bemannade skolbibliotek

I skolans läroplaner från 2018 står att skolbibliotekens verksamhet ska ”användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.” Detta kräver inte bara tillgång till ett skolbibliotek, utan tillgång till ett skolbibliotek bemannat med kompetent personal.

Många års forskning visar att ett nära samspel mellan bemannade skolbibliotek och skolans ämnesundervisning kan bidra med mycket till elevernas lärande. Trots det har bara drygt hälften av Sveriges skolelever idag tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Vi har därför länge argumenterat för att förändra skollagen för att skärpa kraven på hur skolbibliotek ska vara utformade.

I samarbete med fackförbundet DIK gjorde vi 2018 en beräkning av vad det skulle kosta att bemanna Sveriges alla skolbibliotek.

Läs vår gemensamma rapport:
Bemanna skolbiblioteken

Reformerad upphovsrätt

Svensk biblioteksförening står för en upphovsrättslig lagstiftning som möjliggör bibliotekens uppgift att sprida information och kunskap. För detta krävs en generell upphovsrättsreform på europeisk nivå för att anpassa lagstiftningen till den tekniska utvecklingen och skapa ett mer enhetligt regelverk bland EUs medlemsstater.

2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt upphovsrättsdirektiv. Svensk biblioteksförening har sedan dess lyft fram att biblioteken behöver tydliga undantag i upphovsrätten för att kunna fullfölja sitt uppdrag, vilket inte fanns med i förslaget i tillräcklig utsträckning. Under 2018 behandlades och omförhandlades förslaget i EU:s olika instanser, och i januari 2019 stoppades förslaget i sin dåvarande form av ministerrådet.

Vi fortsätter vårt påverkansarbete för att en ny upphovsrättslig lagstiftning till sist skall gå igenom i EU och implementeras i svensk lag.

Läs mer om våra ställningstaganden kring upphovsrätt och upphovsrättsdirektivet:
Artikel: Omtag i EU:s upphovsrättsreform, 6 juli 2018

Artikel: Nytt steg på vägen mot förändrad upphovsrätt, 13 september 2018

Debattartikel: Biblioteken behöver undantag från upphovsrätten, 28 september 2018

Antologi: Röster om bibliotek och upphovsrätt

ArkDes

Nationell biblioteksstrategi

Svensk biblioteksförening har länge argumenterat för en nationell biblioteksstrategi med utgångspunkt i IFLA/Unescos folkbiblioteksmanifest. År 2015 fick Kungliga biblioteket i uppdrag av regeringen att ta fram en sådan strategi, och utredarna presenterade ett första utkast i maj 2018. Svensk biblioteksförenings styrelse lämnade då sina synpunkter i ett yttrande inför det fortsatta arbetet:
Svensk biblioteksförenings yttrande om nationell biblioteksstrategi (pdf)

Vetenskaplig informationsförsörjning

Anställda vid statliga myndigheter behöver tillgång till vetenskaplig information för att kunna fatta informerade beslut och tillhandahålla korrekt information. I det arbetet spelar bibliotekarier en avgörande roll. Idag ser förutsättningarna inom statsförvaltningen väldigt olika ut. Därför vill vi se förstärkta krav på myndigheter så att situationen förbättras. Tillsammans med Kungliga biblioteket gjorde vi hösten 2016 en studie av ett fyrtiotal statliga myndigheter:
Rapport: På vetenskaplig grund?

Öppen tillgång

Svensk biblioteksförening stöder övergången till ett öppet vetenskapssystem, med öppen tillgång som en viktig beståndsdel. Öppen tillgång (open access) innebär att forskningsresultat och forskningsdata ska vara fritt och enkelt tillgängliga. Idag är informationen i alltför hög utsträckning inlåst bakom betalväggar hos stora multinationella förlag, samtidigt som forskningen till stor del är finansierad med skattemedel. Universitets- och högskolebibliotek måste därför ha dyra avtal med förlagen, vilket skapar ojämlikhet i tillgången till vetenskaplig information.

Såväl EU som den svenska regeringen har ställt sig bakom införandet av öppen tillgång, och flera initiativ pågår för att möjliggöra detta. Svensk biblioteksförening är aktiv i frågan och har lyft fram vikten av öppen tillgång i bland annat debattartiklar och seminarier.

Läs vad vi skrivit om öppen tillgång:
Debattartikel: Alla bör få ta del av vetenskapen, Svenska Dagbladet 31 juli 2016 (nytt fönster)

Artikel: Kraftsamling kring open access

Rapport: Effektiv vetenskaplig kommunikation

Remissvar

Svensk biblioteksförening är ofta remissinstans för offentliga utredningar som påverkar biblioteksväsendet. Här har vi samlat aktuella remissvar och andra yttranden. Alla remissvar öppnas i nytt fönster.

Björn Orring
Björn Orring

Press- och opinionsansvarig

Arbetar med presskontakter och opinionsbildning. Skriver även remissvar och ansvarar för vår medverkan i Almedalen.

070-629 35 00

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig