Expertnätverk

Som medlem i Svensk biblioteksförening är du välkommen att ingå i våra expertnätverk. Nätverken är en resurs och kunskapsbank men också en möjlighet för dig som arbetar på bibliotek att utvecklas och utbyta kunskaper med andra. Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas intresse och engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner.

Enskild medlem
Om du vill anmäla dig till ett nätverk, eller har en idé om ett nytt nätverk du vill starta, kontakta oss på info@svbib.se och uppge vilket/vilka nätverk det handlar om samt dina kontaktuppgifter.

Institutionell medlem
Du som är institutionell medlem kan ansluta medarbetare till expertnätverken. Det är du som ansvarig chef som anmäler din medarbetare till aktuellt nätverk. Skicka anmälan innehållande medarbetarens namn och e-postadress till info@svbib.se.

Tre kvinnor i möte.

Expertnätverk för skrivande på bibliotek

Nätverket arbetar för att höja medlemmarnas kunskaper om skrivande och skrivpedagogik, och till att öppna för dialog och erfarenhetsutbyte kring skrivande på bibliotek.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för barn- och ungdomsbibliotek

Nätverket syftar till att öppna för dialog och erfarenhetsutbyte kring frågor om folkbiblioteksverksamhet riktad till personer under 18 år, som enligt Bibliotekslagen är en prioriterad målgrupp.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt

Syftet med nätverket är att öka intresset för upphovsrätt, att sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor

Nätverket är ett forum för alla bibliotek som aktivt arbetar med Äppelhyllor och tillgänglig verksamhet för barn och unga.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotekens arbete med hbtq+

Nätverket arbetar för att höja bibliotekens kompetens inom hbtq+ och diskuterar normkritiska perspektiv samt inkluderande arbetsmetoder.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända

Med nätverket vill vi stärka medlemmarnas kunskaper om mångspråksaspekten på bibliotek och målgruppengenom att bland annat sprida goda exempel på vad som görs av biblioteken själva och i samverkan.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotekens arbete med spel och spelkultur

Nätverket arbetar för att höja medlemmarnas kunskaper inom spel och spelkultur. Vi diskuterar hur spel kan användas inom bibliotekens verksamhet som läsfrämjande, evenemang, och utvecklandet av biblioteket som mötesplats.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotekens arbete med teckenspråk

Med expertnätverket för bibliotekens arbete med teckenspråk vill vi höja bibliotekens kompetens när det gäller teckenspråk på våra bibliotek.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotekens lärandemiljöer

Expertnätverket syftar till att lyfta frågor kring hur biblioteken kan utveckla attraktiva miljöer som främjar interaktion och stimulerar aktivt lärande.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av krig. Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer behöver samverka. Biblioteken är en sådan aktör.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotekens tillgänglighetsarbete och verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Syftet med nätverket är att genom ökat samarbete stödja, förbättra och utveckla folkbibliotekens arbete för vuxna och unga personer med funktionsnedsättning och olika funktionsvariationer.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för biblioterapeutiska arbetssätt

Nätverket utforskar berättelsens roll i kultur- och hälsosammanhang genom metoder som det biblioterapeutiska arbetssättet, Shared Reading med mera.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för digitala bibliotekstjänster

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekens digitala tjänster verkar för kunskapsspridning och inspiration på området ny teknik/nya medier.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för fängelsebibliotek

Nätverket syftar till att öppna dialog kring frågor om biblioteksverksamhet riktad mot häkten, anstalter eller liknande.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för folkbibliotekschefer

Nätverket arbetar med ledarskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring strategiska frågor inom folkbiblioteksvärlden.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för IFLA

Nätverket är till för alla som är intresserade av eller aktiva i IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions, som är bibliotekens världsorganisation.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för kommunikation på bibliotek

Det här nätverket syftar till att ge oss som jobbar med kommunikation ett forum att kunna bolla idéer då många av oss är ensamma i vår roll på biblioteket. Genom nätverket samarbetar vi bland annat med att ta fram material som texter, bilder och filmer.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna

Nätverkets syfte är att stödja och främja bibliotekens arbete med de nationella minoriteterna med utgångspunkt i ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Nätverket vill också ge ett internt stöd rättighetsbärande kollegor emellan.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för mobil biblioteksverksamhet

Nätverket är till för alla som arbetar med mobil biblioteksverksamhet, alltifrån dragkärror och pop up-pirror till ellastcyklar, elbilar och bokbussar, för att nå nya biblioteksbesökare på oväntade platser, och även locka kollegor att utforska omgivningarna utanför det egna biblioteket tillsammans med oss.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning

Nätverket vill genom aktuell forskning och beprövad praxis bidra till att utveckla stödet till högskole- och universitetsstudenter med läs- och skrivnedsättning.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för skolbibliotek

Med detta nätverk hoppas vi kunna stödja och fortbilda varandra, uppmärksamma viktiga frågor och skapa kontaktytor för samarbete.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för verksamhetsutveckling

Har du någon gång undrat över vad som gör att en inspirerande föreläsning eller workshop leder till praktisk förbättring i din verksamhet? Hur ser vägen mellan teori och praktik ut och varför går vi så ofta vilse däremellan? I Expertnätverket för verksamhetsutveckling hjälper vi varandra att hitta hela vägen fram.

Gå till expertnätverk