Expertnätverk

Som medlem i Svensk biblioteksförening är du välkommen att ingå i våra expertnätverk. Nätverken är en resurs och kunskapsbank men också en möjlighet för dig som arbetar på bibliotek att utvecklas och utbyta kunskaper med andra. Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas intresse och engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner.
För att anmäla dig eller starta ett nytt expertnätverk ska du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening. För att anmäla dig till ett nätverk, kontakta oss på info@svbib.se och uppge vilket/vilka nätverk du vill ingå i samt dina kontaktuppgifter.

Tre kvinnor i möte.
Expertnätverk för digitala bibliotekstjänster

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekens digitala tjänster verkar för kunskapsspridning och inspiration på området ny teknik/nya medier.

Gå till expertnätverk

Expertnätverk för fängelsebibliotek

Nätverket syftar till att öppna dialog kring frågor om biblioteksverksamhet riktad mot häkten, anstalter eller liknande.

Gå till expertnätverk

Expertnätverk för folkbibliotekschefer

Nätverket arbetar med ledarskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring strategiska frågor inom folkbiblioteksvärlden.

Gå till expertnätverk

Expertnätverk för företagsservice på bibliotek

Nätverket ska vara ett stöd för alla bibliotek som arbetar med målgruppen nyföretagare och småföretagare.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG

Nätverket är tänkt att fylla flera funktioner en av dem är att diskutera hur vi arbetar pedagogiskt mot forskare, studenter och andra målgrupper.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för barn- och ungdomsbibliotek

Nätverket syftar till att öppna för dialog och erfarenhetsutbyte kring frågor om folkbiblioteksverksamhet riktad till personer under 18 år, som enligt Bibliotekslagen är en prioriterad målgrupp.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotek och Agenda 2030

Syftet med nätverket för bibliotek och Agenda 2030 är att samla bibliotek och bibliotekarier som arbetar för att uppnå de globala målen genom sin verksamhet.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt

Syftet med nätverket är att öka intresset för upphovsrätt, att sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor

Nätverket är ett forum för alla bibliotek som aktivt arbetar med Äppelhyllor och tillgänglig verksamhet för barn och unga.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända

Med nätverket vill vi stärka medlemmarnas kunskaper om mångspråksaspekten på bibliotek och målgruppengenom att bland annat sprida goda exempel på vad som görs av biblioteken själva och i samverkan.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för bibliotekens lärandemiljöer

Expertnätverket syftar till att lyfta frågor kring hur biblioteken kan utveckla attraktiva miljöer som främjar interaktion och stimulerar aktivt lärande.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för hbtq-frågor på bibliotek

Nätverket arbetar för att höja bibliotekens hbtq-kompetens och diskuterar normkritiska perspektiv samt inkluderande arbetsmetoder.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för IFLA

Nätverket är till för alla som är intresserade av eller aktiva i IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions, som är bibliotekens världsorganisation.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för mobil biblioteksverksamhet

Nätverket är till för alla som arbetar med mobil biblioteksverksamhet, alltifrån dragkärror och pop up-pirror till ellastcyklar, elbilar och bokbussar, för att nå nya biblioteksbesökare på oväntade platser, och även locka kollegor att utforska omgivningarna utanför det egna biblioteket tillsammans med oss.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning

Nätverket vill genom aktuell forskning och beprövad praxis bidra till att utveckla stödet till högskole- och universitetsstudenter med läs- och skrivnedsättning.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för skolbibliotek

Med detta nätverk hoppas vi kunna stödja och fortbilda varandra, uppmärksamma viktiga frågor och skapa kontaktytor för samarbete.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för specialbibliotek

Expertnätverket för specialbibliotek verkar för dialog och erfarenhetsutbyte kring informationsförsörjning, omvärldsbevakning och användarbehov.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för tidningar och tidskrifter på folkbibliotek

Nätverket vänder sig till personer som arbetar med eller är intresserade av frågor som rör tidningar och tidskrifter på folkbibliotek.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder

I vårt nätverk kan vi mötas och dela med oss av våra erfarenheter, givetvis av de resultat vi uppnår, men med fokus på hur vi arbetar. I nätverket kan vi lyfta fram goda exempel, diskutera svårigheter och föreslå framkomliga vägar.

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för studerande och nya bibliotekarier

Expertnätverket för studerande och nya bibliotekarier Nätverket syftar till att skapa ett forum där studerade och nya bibliotekarier kan mötas för att utbyta erfarenheter och…

Gå till expertnätverk

Expertnätverket för tecknade serier på biblioteket

Nätverkets syfte är främst att hjälpa biblioteken med omvärldsbevakning av tecknade serier på biblioteket.

Gå till expertnätverk