Lyssna

Om oss

I över hundra år har Svensk biblioteksförening drivit på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner, och för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning och finansiering samt genom att sprida kunskap om bibliotekens verksamhet och effekter på olika sätt.

Biblioteksdagarna 2016

En pådrivare för bättre bibliotek

Vi är ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra medlemmar. Vi stödjer deras professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden. Här kan du läsa mer om våra expertnätverk. Med insikten att demokratiarbete i globaliseringens tid måste vara gränsöverskridande samarbetar vi också med biblioteksföreningar och bibliotek för att stärka yttrandefriheten i andra länder. Vi är en del av en växande internationell biblioteksrörelse med ett starkt samarbete i Norden, Europa och resten av världen.

Vår vision

Genom praktiskt arbete, kunskapsutveckling och påverkansarbete har våra medlemmar byggt upp det svenska biblioteksväsende vi har idag. Att Svensk biblioteksförening fortfarande är en samhällsförändrande kraft som spelar en tydlig roll för biblioteksutvecklingen beror på att vårt uppdrag är tidlöst. I fokus för vårt arbete står alltid övertygelsen att biblioteken är en grundbult i den demokratiska utvecklingen. Vår vision är ett samhälle och en värld där alla kan använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Och vi tror på bibliotek som ett av samhällets bästa svar också på framtidens demokratiska utmaningar.
Välkommen som medlem! 

Styrelsen

Svensk biblioteksförenings styrelse ska bland annat utveckla, leda och samordna föreningens verksamhet, ansvara för föreningens ekonomiska planering, förvaltning av tillgångar och framtagande av placeringspolicy. Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av en ordförande och tio ledamöter. Mandattiden är två år och man kan väljas om max två gånger efter den första perioden. Det är årsmötet som väljer styrelseledamöter efter förslag från föreningens valberedning. Olika bibliotekstyper och medlemskategorier bör finnas representerade i styrelsen. Inom styrelsen ska utses en förste och en andre vice ordförande. Styrelsen har ett arbetsutskott som består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Varje styrelsemedlem är kontaktperson för varsin regionförening, vilket framgår av kontaktuppgifterna.

Johanna Hansson
Johanna Hansson

Ordförande

Uppsala universitetsbibliotek/Almedalsbiblioteket

Maila mig

Anja Dahlstedt
Anja Dahlstedt

Förste vice ordförande, ingår i arbetsutskottet. Kontaktperson för Regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland

Bibliotek Botkyrka

Maila mig

Pelle Snickars
Pelle Snickars

Andre vice ordförande, ingår i arbetsutskottet. Kontaktperson för Regionförening Västerbotten

Umeå universitet

Maila mig

Lo Claesson
Lo Claesson

Kontaktperson för Regionförening Östergötland och Jönköping

Vaggeryds kommun

Maila mig

Cecilia Gärdén
Cecilia Gärdén

Kontaktperson för Regionförening Väst

Kultur i Väst

Maila mig

Helena Kettner Rudberg
Helena Kettner Rudberg

Ledamot

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Maila mig

Jens Thorhauge
Jens Thorhauge

Ledamot, Kontaktperson för Regionförening Skåne

Självständig konsult

Maila mig

Karin Grönvall
Karin Grönvall

Ledamot

Överbibliotekarie SLU

Maila mig

Inga Andersson
Inga Andersson

Ledamot

Rektor på Lars Kaggskolan, Kalmar. Tidigare skolbibliotekarie.

Maila mig

Malin Ögland
Malin Ögland

Ledamot

Högskolan i Borås

Maila mig

Lisa Petersen
Lisa Petersen

Ledamot

Bibliotekschef Mälardalens högskola

Maila mig