Årets barnrättsutmärkelse Elefanten 2020 går till Barnrättsombuden i Västernorrland. De får priset för att ha skapat en struktur som möjliggör ett långsiktigt och systematiskt arbete med barnets rättigheter. Vi har ställt några frågor till Judith van Weelie och Annemo Flank på Härnösands bibliotek och Elin Molin och Marianne Byström på Sollefteå bibliotek.

I egenskap av barnrättsombud i Västernorrlands län tilldelas barnrättsutmärkelsen Elefanten 2021:

  •       Annemo Flank och Judith van Weelie på Härnösands bibliotek
  •       Marianne Byström och Elin Molin på Sollefteå bibliotek
  •       Natalie Buhr, Sara Nordström, Ellen Axelsson, Victoria Jonsson på Kramfors bibliotek
  •       Annika Strandberg, Maria Norenius på Örnsköldsvik bibliotek
  •       Charlotte Andersson, Christina Sundnäs på Timrå bibliotek
  •       Gun-Marie Erhardsson på Ånge bibliotek
  •       Hanih Mohammadbegi, Kerstin Carlsson, Anita Trombola på Sundsvalls bibliotek

Juryns motivering:
Barnrättsombuden har skapat en struktur som möjliggör ett långsiktigt och systematiskt arbete med barnets rättigheter och involverat politiker, chefer, medarbetare, demokratisamordnare, ungdomsråd och barn själva i processen.
En särskilt viktig bedrift är de insatser som gjorts för att inkludera barn och unga i utvecklingen av biblioteken. Barnrättsombuden har samlat idéer från barn och unga i skidbacken, gett ungdomar möjlighet att ställa frågor till politiker och intervjuat elever om deras syn på biblioteket.
Barnrättsombuden har initierat aktiviteter och tillhandahållit kontinuerlig kompetensutbildning för bibliotekens medarbetare om barnkonventionen. De har också tillsammans med bibliotekscheferna påbörjat kartläggningar och gjort barnkonsekvensanalys inför förändringar i biblioteksmiljön.
Barnrättsombuden i Västernorrland har kommit långt i sitt barnrättsarbete. De utgör tillsammans ett gott exempel på hur folkbibliotek kan organisera ett hållbart barnrättsarbete. Genom sitt omfattande och långsiktiga arbete har barnrättsombuden skapat en plattform för ett fortsatt framgångsrikt barnrättsarbete i Västernorrland.

Hur känns det att vara årets vinnare?
– Det känns superroligt att få detta pris tillsammans, alla barnombud på biblioteken i Västernorrland. Och otroligt hedrande, att få bli uppmärksammade på det här fina sättet kring vårt arbete med en sådan otroligt viktig fråga. Det stärker oss i vårt samarbete. Vi inspireras av varandra och strävar efter gemensamma insatser för alla barn i regionen! Säger de.

Ni har verkligen inkluderat barn och unga i utvecklingen av biblioteken. Är det något barnen lyft fram som har förvånat er?
Judith van Weelie: En gång fick vi önskan om en vattenrutschkana från högsta våningen rakt ner till barnavdelningen på plan 2!

Elin Molin: Vi har bland annat skickat ut enkäter till alla förskolor och skolor i Sollefteå tätort, haft webbenkät på vår webbsida och även varit på plats i slalombacken för att ge barn och unga möjlighet att vara med att påverka våra bibliotekslokaler i samband med vår omflyttning. Vår önskan hade så klart varit att träffa barnen mer i workshops och dylikt, men pandemin har satt stopp för det, för oss som för många andra. Det som överraskat mest i enkätsvaren är barnens önskan om en lugn och mysig plats. Att det ska vara tryggt, tyst och lugnt med många härliga sittplatser. Och att de ska kunna låna och läsa böcker.

Ni har också tillsammans med bibliotekscheferna påbörjat kartläggningar och gjort barnkonsekvensanalys inför förändringar i biblioteksmiljön. Hur har det arbetet gått?
Judith van Weelie: När barn står i fokus bör man inte jobba ensam, det ska verkligen till att få en större översikt. Därför har det varit så värdefullt att kunna samarbeta om barnkonventionen med alla bibliotek i regionen. Även inom kommunen är det viktigt med samlad kraft när det gäller barn och unga. Utifrån kartläggningen har vi i Härnösand startat en barnrättsgrupp med olika kulturorganisationer för att få ett gemensamt fokus på barnets bästa. Vi som ingår i barnrättsgruppen är barnombud från Härnösands bibliotek, Technichus – science centre, Härnösands Konsthall, kommunens tillväxtavdelning samt Länsmuseet Västernorrland. Vi träffas för att utbyta idéer, hitta samarbetsområden, stimulera varandra och för att hålla ett starkt fokus på barnkonventionen. Det är inspirerande att få höra de andras tankesätt och samtidigt är det mycket viktig för oss själva att sätta ord på det vi gör.

Elin Molin: Då vi till största del varit utan chef under uppstarten och hela det första året av arbetet med barnkonventionen, har vi fokuserat på det arbete som vi som barnrättsombud kunnat göra på egen hand. Detta har framför allt varit att fortbilda oss och våra kollegor. Vi har även gjort en barnrättsprövning inför en stor omflyttning av barn och ungas plats i biblioteket. Detta för att göra vårt bästa för att säkerställa att barn känner sig trygga i våra biblioteksrum, att det är en plats som känns välkomnande och inkluderande. Vårt arbete med kartläggning har nu påbörjats tillsammans med vår nya bibliotekschef.

Ni har kommit långt i ert barnrättsarbete. Hur har ert arbete sett ut?
På regional nivå har alla på biblioteken gått utbildning om implementering av Barnkonventionen under 2020. Samtidigt har vi jobbat i våra egna bibliotek, både i närhet till och i dialog med barnen samt i dialog med varandra. Vi är sju olika kommuner som på olika sätt arbetat med implementeringen av Barnkonventionen. Vi har fokuserat på olika saker utefter de förutsättningar vi haft. En styrka vi har haft, och fortfarande har, är att vi regelbundet delar med oss av våra erfarenheter, våra arbetssätt, tankar och funderingar. Vi har även haft en så kallad Dela dag för att dela erfarenheter med varandra samt ett nätverk med regelbundna träffar under året, där vi kunnat lyfta frågor och funderingar och peppat varandra. Vi tror och hoppas att vi pratar för alla när vi säger att det gemensamma arbetet vi gjort har varit otroligt värdefullt, för oss och i förlängningen barn och unga i våra verksamheter, säger de.

Vad hoppas ni på allra mest med ert arbete?
Vi vill att barn och unga ska känna sig välkomna till biblioteket, att biblioteket är en plats som är deras. Vi vill att barn och unga ska kunna ha inflytande på hur våra lokaler är utformade och på vad de kan göra på biblioteket. Det vi hoppas allra mest på med vårt arbete är så klart att barn och unga ska få större möjlighet att göra sin röst hörd. Att de ska känna sig viktiga och inkluderade i beslut som rör dem oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsvariation. En annan viktig del är att sprida kunskap om barnkonventionen och dess betydelse. Det är viktigt att sprida kunskap om barnkonventionen och dess betydelse, att synliggöra barnrättsarbetet och förtydliga att det är ett arbete som alla ska göra. Arbetet med Barnkonventionen är ett ständigt pågående arbete och den grund vi nu lägger nu kommer göra barnperspektivet till en naturlig del av verksamheten, säger de.

Foto: Annemo Flank och Judith van Weelie på Härnösands bibliotek och Elin Molin och Marianne Byström på Sollefteå bibliotek