Svensk biblioteksförening arrangerar branschdagar i Helsingborg i år. Över fem hundra bibliotekarier ska enas om en gemensam vision för biblioteksväsendet och samtidigt diskutera kompetens och framtidens behov av kompetensutveckling.

Bibliotek är en kraft för förändring, både för individen och för samhället. De ger människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap. På biblioteket möts också människor för dialog och utveckling. När ett medicinskt bibliotek bistår vårdpersonal att säkerställa att vården bedrivs evidensbasderat, ett folkbibliotek anordnar IT-hjälp för pensionärer, skolbiblioteket lär ut källkritik till elever, eller ett universitetsbibliotek tillgängliggör forskningsresultat till en bredare allmänhet, bidrar de alla till inkludering och ökad jämlikhet.

Vi är bekymrade över att många bibliotek idag får sämre förutsättningar.

I ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart är alla invånare rustade med jämlika möjligheter för kunskap, kreativitet och livslångt lärande. Även om Sverige är ett av världens mest välmående länder ser vi att det finns utmaningar bland annat inom hållbarhet, livslångt lärande, integration, demografi och digitalisering. Det finns oroväckande tecken på ökande klyftor mellan människor, men också mellan olika delar av landet. Därför finns all anledning för Sverige att prioritera arbetet med Agenda 2030 och bättre använda den kraft som finns på våra bibliotek.

I vår framtidsvision har Sverige ett samverkande nät av bibliotek med uppgift att möta invånares behov av läsning, kunskap, kultur och delaktighet – genom hela livet. Biblioteken ska erbjuda sömlösa digitala tjänster och vara ett stöd för både invånarnas informationsförsörjning som kunskapssamhällets utveckling. Bibliotek ska vara en självklar aktör för samarbeten i lokalsamhället. Inom utbildningssektorn, yrkeslivet, sjukvården, myndigheter och andra samhällsfunktioner ska biblioteken vara den självklara garanten för kunskap. Då kan biblioteken verkligen uppfyllfylla sin potential i byggandet av ett hållbart samhälle.

Det förutsätter att beslutsfattare ser vilken kraft biblioteken kan vara i sina lokalsamhällen och inte betraktar dem som någon slags lyxverksamhet. Vi är bekymrade över att många bibliotek idag får sämre förutsättningar. Tidigare i år kunde tidningen Biblioteksbladet visa att nästan var fjärde kommun i år drar ner på sin biblioteksbudget. Besparingar som visar sig i sämre öppettider, minskade medieinköp och sämre förutsättningar för bibliotekarier till fortbildning och kompetensutveckling. Det är helt fel väg att gå om vi vill arbeta för social hållbarhet.

I vår framtidsvision har Sverige ett samverkande nät av bibliotek med uppgift att möta invånares behov av läsning, kunskap, kultur och delaktighet – genom hela livet.

Biblioteken tillhör alla. Därför uppmanar vi nu politiker från lokal till nationell nivå att förstå att biblioteken är en kraft för förändring och sätta tydliga mål och förväntningar för bibliotekens samhällsuppgift. Biblioteken är förändringsagenter med högt förtroendekapital. Involvera dem i kärnverksamhetens arbete för hållbarhet och jämlikhet med fokus på livslångt lärande och allas tillgång till information och medier.

Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening