Svensk biblioteksförening har varit remissinstans till kultursamverkansutredningen Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun.

Som ett led i arbetet har föreningen haft rundabordssamtal med chefer på region- och folkbibliotek. Det har bidragit till en god insyn i hur kultursamverkansmodellen fungerar idag och hur förslagen i utredningen påverkar biblioteken.

– Svensk biblioteksförening uppskattar intentionen i utredningen att flytta besluten i modellen närmare utförare och utövare och är därmed även försiktigt positiva till att stat, region och kommun blir mer jämlika aktörer. Vi har däremot svårt att se hur förslaget ska stärka biblioteken, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening.

Den övergripande karaktären på förslagen gör det svårt att se vad de kommer att innebära för regional och kommunal biblioteksverksamhet då det saknas tydliga konsekvensanalyser.

– Oavsett om förändringar sker i kultursamverkansmodellen eller inte, är det centralt för modellens fortlevnad att den har tillräckligt med resurser. Anslagen behöver värdesäkras och räknas upp med pris- och löneomräkningar, säger Silvia Ernhagen.

Svensk biblioteksförening lyfter särskilt följande punkter i remissvaret:

  • Nytt område för biblioteken: I 5 § i förslaget till förordning om statsbidrag till kulturverksamhet i samverkan föreslås att biblioteken ska ingå i samma område som arkiv och museer. Svensk biblioteksförening avstyrker förslaget och förordar att biblioteken även framgent är inom samma område som litteratur och läsfrämjande.
  • Kulturpåsar/sektorsbidrag: Svensk biblioteksförening ser en risk att statlig finansiering till folkbiblioteken minskar eller uteblir med förslaget om kulturpåsar. Utan riktade medel är det enkelt för kommuner att prioritera annan verksamhet, bland annat för att mycket av folkbibliotekens verksamhet inte ryms inom begreppet kulturverksamhet. Folkbiblioteken är i stort behov av stärkt finansiering, men stöden behöver vara riktade och omfatta hela biblioteksverksamheten.
  • Kultursamverkansplaner: Svensk biblioteksförening ser att kultursamverkansplaner kan öka samverkan och samarbete, men det finns en risk att de snarare kommer att öka administrationen, särskilt i mindre kommuner.

Läs hela remissvaret här.