I november 2019 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att ta fram förslag ”för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek.”

Förslagen har under våren varit ute på remiss. Svensk biblioteksförening har haft nära kontakt med utredningens kansli och det är vår bild att den bemödat sig om att ha en bra dialog med berörda samhällsinstitutioner.

– Det råder idag en bred samsyn om skolbibliotekariernas betydelse för elevernas läsutveckling och medie- och informationskunnighet. I utredningen finns kloka och genomförbara förändringar som skulle ge alla elever rätt till ett riktigt skolbibliotek och vår förhoppning är att det nu finns politisk kraft att förverkliga dem säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Svensk biblioteksförening anser att utredningen har genomfört ett gediget arbete och vi är överlag mycket positiva till utredningens förslag. Om de genomförs, vilket vi verkligen hoppas, kommer landets elever få en betydligt bättre och mer likvärdig skolbiblioteksverksamhet som stärker deras läsutveckling och medie- och informationskunnighet.

Under året har föreningen genomfört ett antal aktiviteter för att uppmärksamma behovet av en förstärkning av skolbiblioteken. Vi har bland annat haft tät kontakt med andra remissinstanser, träffat ledamöter i riksdagens utbildningsutskott, representanter för SKR och arbetat tätt med våra partners inom Nationella skolbiblioteksgruppen (NSG), där lärarfacken, författarförbundet, DIK, Skolbiblioteksföreningarna och Sveriges skolbibliotekscentraler ingår. NSG:s remissvar finns publicerat på deras webbplats.

Föreningens remissvar kan läsas i sin helhet på föreningens webbplats (pdf).