EU-kommissionen presenterade i september förslaget till reformerad upphovsrätt. Nu har Svensk biblioteksförening skickat in ett remissvar till regeringen inför den fortsatta behandlingen i ministerråd och EU-parlament.

Behovet av en reformerad upphovsrätt är stort. I globaliseringens tidevarv sker alltmer av forskning och utveckling  i gränslösa miljöer. Det behövs därför regelverk som underlättar samarbete och kunskapsutbyte. Lagstiftningen måste anpassas till den tekniska utvecklingen där upphovsrättsliga regler tar hänsyn till allas rätt till fri tillgång till kunskap och information. Upphovsrätten ska främja innovation, inte hindra den.

Tyvärr infrias inte förväntningarna i det förslag som presenterats av EU-kommissionen. Förslaget är alltför försiktigt och tar inte i tillräcklig utsträckning användarnas perspektiv. Flera områden som är viktiga för bibliotekssektorn saknas dessutom helt.

Förslaget innebär generellt ett stöd för den typ av licensmodell som är vanligt förekommande i Sverige och övriga nordiska länder. Det finns många fördelar med den modellen, men det förutsätter starka organisationer som har möjlighet att teckna avtalslicenser. I många europeiska länder saknas den traditionen och infrastrukturen, varför det är svårt att uppnå önskvärda resultat om gränsöverskridande kunskapsspridning och kunskapsutbyte med den modellen på EU-nivå. En licensmodell kan  vara svår att överblicka och påverka för både biblioteksanställda och enskilda användare, vilket verkar hämmande på utbytet av information och kunskap. Ur ett biblioteksperspektiv kan detta också vara problematiskt eftersom bibliotekens verksamhet utvecklas alltmer mot att besökare deltar i medskapande verksamhet, där olika typer av medier används. Då måste detta också vara möjligt utifrån ett upphovsrättsperspektiv.

Svensk biblioteksförening menar att de förslag till obligatoriska undantag som föreslås för text- och datautvinning, undervisning, digitalisering av kulturarvet inte är tillräckligt omfattande. Förslag för att förbättra möjligheterna till e-boksutlåning saknas dessutom helt. Vi tar vidare avstånd från kommissionens förslag att införa en länkskatt för nyhetsmaterial. Positivt är att Marrakechfördraget nu implementeras, vilket kommer förbättra tillgängligheten till medier för personer med synnedsättning.

Här kan du läsa hela remissvaret (pdf), öppnas i nytt fönster.