Även skolbiblioteken bör beaktas i fråga om likvärdighet och resursfördelning. Föreningen har lämnat ett yttrande gällande utredningen om en mer likvärdig skola, som nu är ute på remiss.

Utredningen om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) har haft uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Det övergripande syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer. Utredningen är för närvarande ute på remiss.

I föreningens remissvar framhåller vi att även skolbiblioteken beaktas i fråga om likvärdighet och resursfördelning. Därför ser vi fram emot resultatet av den utredning som för närvarande arbetar med att ta fram förslag på åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i grund- och gymnasieskola likvärdig tillgång till skolbibliotek.

Föreningen ställer sig även bakom utredningens förslag till en regional statlig närvaro för Skolverket. Denna verksamhet är också viktig för att förstärka kvaliteten och likvärdigheten på skolbiblioteken. Den av utredningen nämnda ojämna tillgången på utbildad personal gäller även skolbibliotekarier med examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Även för denna grupp är det viktigt att den regionala myndigheten planerar och genomför vissa kompetensutvecklingsinsatser i regionen i samarbete med huvudmän och universitet och högskolor.

Läs vårt yttrande om utredningen En mer likvärdig skola (pdf)