Den 10 januari började den tillfälliga Covid-19-lagen att gälla i Sverige. Den ger regeringen möjlighet att via förordningar stänga ner delar av samhället för att minska smittspridningen av Covid-19, däribland bibliotek.

Nu har Socialdepartementet tagit fram ett förslag på förordning som bland annat skulle stänga gallerior och det mesta av verksamheterna i dessa. Det skulle innebära att folkbibliotek som ligger i gallerior, och som saknar en separat entré, skulle tvingas att stänga. Det är i dagsläget oklart om och när det kan bli aktuellt för regeringen att anta förordningen. Svensk biblioteksförening har varit en av remissinstanserna för förslagen.

Svensk biblioteksförening ställde sig, med betydande invändningar, bakom förslaget till pandemilag. I linje med det accepterar vi också den föreslagna förordningen som skulle innebära att de folkbibliotek som omfattas av promemorian kan tvingas att stänga sina lokaler för besökare. En sådan åtgärd kan dock bara accepteras om det sker för en mycket begränsad period och att kraven i bibliotekslagen fortsatt kan uppfyllas.

Av landets omkring 1100 folkbibliotek är det ett fåtal bibliotek som ligger i gallerior och saknar egen entré och därmed skulle omfattas av förordningen. Svensk biblioteksförening menar därför att kommuner med flera filialer sannolikt skulle kunna hantera en stängning av enstaka bibliotekslokaler. Men beroende på var dessa är belägna kan det ändå medföra problem för vissa grupper som använder biblioteken exempelvis för sina myndighetskontakter. Det kan också diskuteras hur effektivt det är ur smittskyddssynpunkt att flytta besökare från en bibliotekslokal till en annan som en isolerad åtgärd.

Sammantaget menar föreningen att det kan vara acceptabelt att genomföra de åtgärder som föreslås, men endast som en högst tillfällig åtgärd, samt att respektive huvudman ges möjlighet att anpassa sin folkbiblioteksverksamhet så att negativa konsekvenser undviks i möjligaste mån.

Här kan ni läsa hela remissvaret som pdf (nytt fönster)