Svensk biblioteksförenings styrelse har nu lämnat sitt remissvar till det fortsatta arbetet med nationell biblioteksstrategi.

Svensk biblioteksförening har länge argumenterat för behovet av en nationell biblioteksstrategi, som tydliggör det allmänna biblioteksväsendets roll och betydelse i samhället, formulerar mål, identifierar hinder, samt tydliggör ansvarsfördelningen inom sektorn.

I maj presenterades utkastet till den nationella biblioteksstrategin. Utkastet ligger till grund till det slutliga förslag som ska presenteras senast den 1 mars 2019. Svensk biblioteksförenings styrelse har vid sitt sammanträde den 18 september beslutat om ett remissvar inför det fortsatta arbetet.

– Svensk biblioteksförening vill med vårt yttrande lämna ett konstruktivt bidrag till det fortsatta arbetet. Det finns många goda förslag i utkastet, men helheten ger intrycket av en handlingsplan. Det slutliga förslaget måste hålla sig på en betydligt mer strategisk nivå, säger Svensk biblioteksförenings ordförande Johanna Hansson.

– Arbetet med den nationella biblioteksstrategin har präglats av stor öppenhet och involverat stora delar av sektorn, vilket har varit mycket positivt. Nu ser vi fram emot ett slutligt förslag till strategi som tydligt lever upp till de förväntningar som finns i regeringens uppdrag och pekar ut en tydlig färdriktning för det svenska biblioteksväsendet, fortsätter Johanna Hansson.

Svensk biblioteksförenings yttrande om nationell biblioteksstrategi (pdf)

Utkastet till nationell biblioteksstrategi (pdf)