Hur har folkbiblioteken fungerat under pandemin? Utöver vård, skola och omsorg har folkbiblioteken varit en av de få offentliga verksamheter som i stor utsträckning upprätthållit sin verksamhet och varit en del av det offentligas frontlinje under pandemin.

Biblioteksservicen har varierat över landet, mellan kommuner och regioner. Likaså har bibliotekens roll i kommunernas krisorganisation sett olika ut. För att få en bättre bild av folk- och regionbibliotekens arbete under pandemin, bjöd Svensk biblioteksförening chefer inom region- och folkbiblioteken till rundabordssamtal. Den här rapporten är en sammanfattning och analys av de samtalen.

Till rapporten

Vi har även gjort en video som är inspirerad av rapporten som ni gärna får visa för er lokala politiker och uppmana de att både se videon men också att läsa rapporten.